مکاشفات یوحنا

پس رو به عقب برگردانیدم تا ببینم آن چه صدایی است که با من سخن می گوید؛ و چون برگشتم هفت چراغدان طلا دیدم، و در میان چراغدان ها یکی را دیدم که به (( پسر انسان)) می مانست. او ردایی بلند بر تن داشت و شالی زرین بر گرد سینه. سر و رویش چون پشم سفید بود، به سفیدی برف، و چشمانش چون آتش مشعل بود. پاهایش چون برنج تافته بود در کوره گداخته و صدایش به غرش سیلاب های خروشان می مانست. و در دستش هفت ستاره داشت و از دهانش شمشیری بران و دودم بیرون می آمد و چهره اش چونان خورشید بود در درخشش کامل.


عهد جدید، مکاشفات یوحنا، باب ۱ ، آیات ۱۲_۱۷

/ 0 نظر / 51 بازدید