قهرمان پروری و استبداد زدگی ما

وقتی گالیله را برای استغفار« کلیسا پسند» به محاکمه بردند، تمامی پیروان و شاگردانش با دلهره و اضطراب در پشت درب های بسته مدت ها به انتظار صف کشیده بودند که استادشان و بزرگشان، رهبر فکری شان علی رغم فشارهای طاقت فرسای ارشادی، داخل دادگاه سربلند و سرافراز با گام های استوار پای به بیرون نهد و بگوید... زمین هنوز می چرخد.اما دریغ که استاد سرافکنده و پژمرده ، رنجور از فشارهای تحمل کرده، سر به زیر ابراز آنچه که خود هرگز بدان ایمان نداشت، آرام و آهسته به قرایت استغفارنامه برای هر آنچه برای پیروانش مانده بود، یاس بود و سرشکستگی... از شاگردان یکی فریاد زد: « بیچاره ملتی که قهرمانش را از دست بدهد» و در اینجا برتولد برشت از قول گالیله چه زیبا می گوید: بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز داشته باشد.جامعه شناسی خودمانی، حسن نراقی، چاپ بیست و یکم، انتشارات نشر اختران، ص ۵۳

/ 0 نظر / 9 بازدید