فرنگی فرهنگی

ناصرالدین شاه همایونی وقتی از فرنگ برگشت، یکباره فرهنگی شد و رفت سراغ حرفه عکاسی، سبیل ها رو تاب می داد و مثل لات و لوط ها ژست می گرفت و چیلیک چیلیک از خودش عکس می گرفت.
وقتی به عکس ها نگاه می کنی، شاه بی غمی رو می بینی که مملکت رو به شاخ مبارک گرفته بود.
اینطوری بود که اگه انسان با شعوری هم پیدا می شد که از سر دلسوزی انتقادی می کرد از اوضاع مملکت، ناصرالدین شاه همایونی همونجا جلاد رو صدا می کرد و تمام!


فرنگ میرید، خواهشاً این شکلی فرهنگی نشید!
/ 0 نظر / 33 بازدید